Ban đại diện cha mẹ học sinh gồm 9 thành viên : 

1. Đinh Ngọc Giang - Trưởng ban

2. Phạm Thị Hiền- PTB

3. Nguyễn Văn Bằng- Thành viên

4. Phạm Thị Mai Anh- Thành viên

5.Trần Thị Hà- Thành viên

6.Nguyễn Thị Hệ - Thành viên

7. Nguyễn Thị Vân- Thành viên

8. Phạm Thị Ngọc Anh- Thành viên

9. Phạm Văn Hưng- Thành viên